Wydarzenia


PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W KNOCK

posted May 20, 2017, 2:57 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated May 20, 2017, 2:58 PM ]

XII Narodowa Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Knock odbędzie się 10 czerwca 2017. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest: “Matka Najświętsza wzorem służenia Chrystusowi”. W Knock odbędzie się poświęcenie rodzin polskich i osób indywidualnych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam serdecznie do udziału w pielgrzymce. Dojazd własnymi samochodami i spotkanie na placu przy krzyżu o godz. 10.30. Pamiętajmy drodzy rodacy, że pielgrzymowanie jest nam potrzebne. Ono rozwija naszą wiarę i pogłębia relację z Bogiem. Znajdujmy proszę czas na rzeczy ważne i podejmujmy pielgrzymowanie do miejsc, które Bóg i Maryja szczególnie naznaczyli swoją obecnością

Serdecznie zapraszam: ks. Krzysztof Przanwski - Duszpaserz Polaków w Diecezji

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

posted May 20, 2017, 2:54 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated May 20, 2017, 2:54 PM ]

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie. Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 r. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu. 1. Wobec znaków czasu Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie.

Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata. 2 2 2. Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II. Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 r., niezwykle bliska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25 marca 1984 r. dokonał on Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według wewnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 maja, w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Franciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej. Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 r. stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie z Fatimy powinno być podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa. Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizował Franciszka i Hiacyntę. 3. Aktualność przesłania fatimskiego Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata.

Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza, gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 r.). Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem Golgoty. 4. Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych parafiach każdej diecezji od 14 października 1995 r. do 11 października 1996 r. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości.

Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. Dnia 8 września 1946 r. na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 r.

Umiłowani Bracia i Siostry! Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 r: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego, 4 4 a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi Magnificat uwielbienia, miłości i wdzięczności wobec Serca Jezusowego, jedynego źródła Prawdy, Życia i Pokoju”. Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fatimskiej, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

PIELGRZYMKA DO LOURDES - WRZESIEŃ 2017

posted Apr 20, 2017, 12:52 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Apr 20, 2017, 12:55 PM ]

PIELGRZYMKA POLAKÓW DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w LOURDES

23 - 26 WRZESIEŃ 2017 ROKU

 

"MARYJO - DO SYNA SWEGO NAS PROWADŹ"

Tradycyjnie raz w roku odbywa się pielgrzymka z naszego duszpasterstwa. Poprzez nawiedzanie miejsc świętych, modlitwę oraz bycie razem pragniemy szukać umocnienia i rozwoju naszej wiary oraz poznawać miejsca, które szczególnie wybrał Bóg. W tym roku zapraszam na Pielgrzymkę do Lourdes - Francja. Tam właśnie w 1858 roku Bernadetta Soubirous doświadczyła objawień Matki Bożej. 

Warto rozwijać swoją wiarę i ubogacać ją poprzez podejmowanie pielgrzymiej drogi, która daje naszym sercom umocnienie w wierze, odkrywanie bogactwa Bożej miłości i troski o każdego z nas.

Zapisy trwają do końca Maja 2017 roku lub do kompletu uczestników pielgrzymki.

SZCZEGÓŁY WYJAZDU

WYLOT Z DUBLIN DO CARCASSONNE -  SOBOTA 23 WRZESIEŃ 2017 GODZ. 07.20

LOT RYANAIR NR FR 1984

POWRÓT CARCASSONNE DO DUBLIN - WTOREK 26 WRZESIEŃ 2017 GODZ. 11.05

LOT RYANAIR NR FR 1985

BILET LOTNICZY KUPUJEMY WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

Koszt Pielgrzymki wynosić będzie ok. 170 euro + bilet lotniczy.

Cena uzależniona jest od liczby uczestników pielgrzymki i zostanie podana w maju.

Noclegi będą w Domu Pielgrzyma w Lourdes ( ok 2 km od Sanktuarium)

Szczegóły zostaną przekazane po zebraniu liczby uczestników pielgrzymki.

Zaliczkę na pielgrzymkę w wysokości 80 euro od osoby należy wpłacić do dnia 31 maja 2017 roku.

Dzieci powyżej lat 10 mogą być zabrane pod warunkiem indywidualnej decyzji rodziców, którzy zobowiążą sie do opieki nad nimi a także są świadomi, że program pielgrzymki jest napięty i wymagający ciszy oraz skupienia w miejscach modlitwy. Dzieci do lat 15 płacą 50 % ceny pielgrzymki.

Drodzy Rodacy. Minione lata pokazały, że pielgrzymka jest wyjątkową naszą okazją i darem do poznawania miejsc świętych oraz pogłębiania relacji z Bogiem. Wierzę, że i tym razem będziemy uczestnikami wyjątkowej pielgrzymki do jednego z najbardziej znanych Sanktuarium Maryjnych w Europie  Zapraszam serdecznie do podjęcia drogi pielgrzymiego trudu i pielgrzymiej wspólnoty. Potrzebna nam ludziom wspólnota serc, wspólnota ducha i wspólnota modlitwy. Przeżywając 100 rocz. objawień Matki Bożej w Fatimie w tym roku pragniemy być w Jej Sanktuarium w Lourdes, gdzie także Maryja wzywa do odnowy serc, do eucharystii i wiary w moc modlitwy. Podejmijmy Drogę Zawierzenia Matce Bożej samych  siebie i naszych rodzin. Dziś nasz czas drogi życia. Idźmy odkrywając moc Bożych darów i Bożej obecności w Sanktuariach Świata. Serdecznie zapraszam na pielgrzymią drogę do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes.

Pozdrawiam serdecznie.

Ks. Krzysztof Przanowski ( Duszpasterz Polaków w Diecezji)  Tel. 0862586603

Ramowy Program Pielgrzymki

DZIEŃ 1  SOBOTA 23 WRZESIEŃ 

 05 30       Spotkanie na lotnisku w Dublinie

 07.20       Wylot  z Dublin do Carcassonne

 11.00       Transfer z lotniska 

 15.00       Przyjazd do Domu Pielgrzyma Bellevue w Lourdes, zakwaterowanie w pokojach

 17.00       Droga Krzyżowa w Sanktuarium w Lourdes

 18.00       Msza święta w Sanktuarium w Lourdes lub w Domu Pielgrzyma

 19.00       Obiadokolacja w Domu Pielgrzyma

 21.00       Procesja Różańcowa dla chętnych

 

DZIEŃ 2 NIEDZIELA 24 WRZESIEŃ 

08.00       Śniadanie

08.30       Zwiedzanie Sanktuarium, czas na indywidualną modlitwę

                Msza Święta międzynarodowa w Sanktuarium MB w Lourdes w jęz. angielskim

                Muzeum Figur Woskowych ( Życie Św. Bernadetty i Pana Jezusa)

                Dla chętnych możliwość zanurzenia się w basenach w wodzie z Groty

14.00       Lunch w Domu Pielgrzyma

16.00       Przejście do Bartres - wioski gdzie mieszkała i żyła Św. Bernadetta Soubirous

                Czas wolny

19.00       Obiadokolacja w Domu Pielgrzyma

21.00       Procesja Różańcowa dla chętnych

 

DZIEŃ 3 PONIEDZIAŁEK 25 WRZESIEŃ 

 08.00       Msza Święta w Domu Pielgrzyma

08.45       Śniadanie  + ( opcja piknik dla każdego uczestnika pielgrzymki)

09.30       Wyjazd z Góry Pireneje ( jeśłi będzie odpowiednia pogoda i będą chętni)

                 Most Pont d'Espagne ( most hiszpański, wodospady)

            Cyrk lodowcowy Cirque de Gavarnie

            Luz Saint Sauveur

20.00       Obiadokolacja w Domu Pielgrzyma

 

DZIEŃ 4 WTOREK 26 WRZESIEŃ

06.00      Śniadanie

06.30      Wyjazd na lotnisko  do  Carcassonne

 

Program może zostać nieco zmieniony w zależności od czasu przylotu, pogody itd.

 

W cenie pielgrzymki będą zawarte"

·         Noclegi - 3 noce - pokoje 2, 3 lub 4 osobowe ( proszę podać preferencje osób do zakwaterowania)

·         Posiłki - 3 Śniadania, 3 obiadokolacje, 1 lunch - niedziela, 1 suchy prowiant na drogę - poniedziałek

·         Transfery z lotniska oraz na lotnisko,

·         Dojazd do Sanktuarium na wieczorną procesję ze świecami.

·         Opłata klimatyczna za pobyt w Domu Pielgrzyma,

·         Opłata za wstęp do Groty Objawień.

 

Dodatkowo płatne na miejscu - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów jeżeli takie będą  -

 (brak informacji o kosztach na dzień dzisiejszy)

Podany program jest ramowy i może ulec niewielkiej zmianie w zależności od liczby chętnych którzy będą uczestniczyć w pielgrzymce.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - SLADAMI ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA

posted Oct 12, 2016, 1:04 PM by Krzysztof Przanowski

Z całego serca składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podjęli trud pielgrzymki Śladami Świętych Kościoła do Włoch. Dziękuję wszystkim uczestnikom za piękną postawę serc rozmodlonych i otwartych na Boga, który nas umacnia dających świętych i błogosławionych świadków Królestwa Bożego.
W naszej pielgrzymce uczestniczyło 48 osób. Dziękuję wszystkim, za kolejny czas budowania pięknej wspólnoty z Bogiem i tymi, których On stawia obok nas. Niech kolejne nasze doświadczenie piękna wspólnoty, która ufa i wierzy Bogu będzie umocnieniem naszych serc i daje siłę do życia pełnego wewnętrznego piękna i radości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZENTACJA O ŚW. JANIE PAWLE II

posted Sep 24, 2016, 4:45 AM by Krzysztof Przanowski   [ updated Sep 24, 2016, 4:50 AM ]


W niedzielę 25 września w czasie mszy św. w jęz. polskim o godz. 4.00 pm ( 16.00) będzie prezentacja o Św. Janie Pawle II. Niech Jego osoba i wstawiennictwo wyprasza nam u Boga siłę i moc serc do naśladowania Jego życia i Jego świadectwa powierzenia się Bożej Opatrzności.

PIELGRZYMKKA NA GÓRĘ ŚW. PATRYKA

posted Jun 4, 2016, 7:45 AM by Krzysztof Przanowski   [ updated Jun 4, 2016, 7:46 AM ]

Już po raz trzeci z naszej Diecezji uda się pielgrzymka na górę św. Patryka. Pielgrzymka odbędzie się w drugą sobotę lipca - 09 lipca 2016 r. Dojazd swoimi samochodami i spotkanie wszystkich uczestników pielgrzymki na parkingu przy górze Croagh Patrick ok. godz. 11.00 rano.

Zapraszam serdecznie. Niech wspólne dobre dzieła nas integrują i pokazują, że warto podejmować wysiłki, które hartują naszego ducha i zbliżają do Boga.

PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. PATRYKA - SOBOTA 09 LIPCA - ok. godz. 11.00 spotkanie uczestników i potem wspólne wejście na Górę.   

PIELGRZYMKA DO KNOCK - 11 CZERWCA 2016 ROKU

posted May 14, 2016, 12:39 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Jun 14, 2016, 5:03 AM ]

Dziękuję wszystkim, którzy w dniu 11 czerwca 2016 roku podjęli się pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej w Knock. Dziękuję za piękną wspólnotę serc, czas modlitwy i bycia w wyjątkowym dla nas Polaków dniu, gdy z całej Irlandii Polacy spotkali się na dorocznej pielgrzymce. Najliczniejszą grupą z naszych placówek duszpasterskich w Diecezji była grupa pielgrzymów z Longford.

 
 
 
 
 
 
  

PIELGRZYMKA DO FATIMY - 02.10 - 06.10.2015

posted Sep 12, 2015, 12:25 PM by Duszpasterstwo Polskie Athlone   [ updated Oct 7, 2015, 6:05 AM by Krzysztof Przanowski ]

 Boża Opatrzność pozwoliła nam przeżyć szczególny czas Pielgrzymki do Fatimy. Poprzez modlitwę, refleksję, udział w procesji ze świecami przeżywaliśmy wyjątkowy czas. W darze modlitwy nasza pielgrzymkowa grupa powierzyła przez ręce Maryi modlitwy za nas, nasze rodziny a także w intencji o pokój na świecie oraz za niewierzących.

Fatima i atmosfera modlitwy pozostaną w naszych sercach i naszej pamięci przez długi czas i będą wyjątkowym doświadczeniem cudu, jaki przeżyli Pastuszkowie z Fatimy - Bł. Franciszek, Bł. Hiacynta i S. Łucja w 1917 roku. 

Bóg zapłać drodzy rodacy za Waszą otwartość serc, za trud podjętej pielgrzymiej drogi, za czas ofiarowany Bogu i Maryi. Niech opieka i pomoc Fatimskiej Pani umacniają nas i naszych bliskich w drodze przez ziemski czas. Bogu niech będą dzięki za Wasze piękne pielgrzymie świadectwo wiary i modlitwy.


Szczęść Boże. Ks. Krzysztof Przanowski 

PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. PATRYKA

posted Jun 25, 2015, 1:48 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Jul 29, 2015, 1:53 PM ]

W sobotę 25 lipca odbyła się nasza II Diecezjalna Pielgrzymka na górę Św. Patryka. Bóg zapłać wszystkim, którzy podjęli wędrówkę na górę, która jest szczególnym znakiem działalności Św. Patryka - Patrona Irlandii.
Bogu niech będę dzięki za piękną pogodę i wspaniały czas niełatwej ale wyjątkowej wędrówki, której zwieńczeniem była msza św. na szczycie góry w kaplicy Św. Patryka. Najliczniejsza grupa pielgrzymów była w tym roku z Longford. Niech Bóg wynagradza wszystkim trud podjętej drogi na górę - trud podjętej pokuty i wymagania od siebie i stawania bliżej Boga.

"Wznoszę swe oczy ku górom"....

 
 
 
 
 
 

PIELGRZYMKA POLAKÓW DO KNOCK

posted Jun 6, 2015, 2:17 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Jul 11, 2015, 3:07 PM ]


 
 
 
 
 
 

1-10 of 11